Bez piatich tisíc založíte eseročku len do konca novembra

Národná rada schválila 18.10.2013 novelu Obchodného zákonníka.

Novela obchodného zákonníka primárne zameraná na zmeny v oblasti zakladania eseročiek je účinná od decembra tohto roka. Od 1.12.2013 pri založení eseročky už nebude stačiť iba vyhlásenie správcu vkladu o splatení základného imania. Základné imanie v sume minimálne 5 000,- Eur bude treba fyzicky vložiť na osobitný účet v banke a potvrdenie z banky bude povinnou prílohou návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. 

Uvedená novela vychádza z Akčného plánu boja proti daňovým podvodom, ak keď je otázne, či bude naozaj proti nim bojovať. Štát ani v tomto prípade nebude mať väčšiu istou, že mu spoločnosti budú splácať svoje záväzky, pretože je totiž už teraz verejne známe, že peniaze, ktoré sa vložia na účet v banke, tam musia ostať iba do doby, kým okresný súd nevykoná zápis spoločnosti. Po ňom sa bude môcť s peňažnými prostriedkami voľne disponovať, a teda napríklad všetky ich vybrať z účtu a vrátiť ich tomu, od koho si ich spoločník požičal. A spoločnosť bude opäť, ako tomu bývalo aj doteraz, bez počiatočného kapitálu.  

Ako sa nechalo počuť ministerstvo spravodlivosti, zabrániť živnostníkom v zakladaní spoločností je jedným zo želaných efektov tejto novely, ak má firma slúžiť živnostníkovi na to, aby neplatil odvody. 

SZČO, ktoré musia povinne platiť zdravotné odvody, a na základe daňového priznania im vznikne povinnosť byť aj povinne dôchodkovo a nemocensky poistný v sociálnej poisťovni, odvedú v roku 2014 len na minimálnych odvodoch štátu 2 272,76 €, ktoré v eseročke, pokiaľ sa nezamestnajú odviesť nemusia (spoločník v spoločnosti s ručením obmedzeným nemôže byť evidovaný na úrade práce; z tohto titulu má povinnosť prihlásiť sa do zdravotnej poisťovne ako samoplatca a platiť odvod aspoň v minimálnej výške). 

Ani suma 23 %-nej sadzby dane z príjmov, ktorú musia teraz spoločnosti platiť, ani suma daňových licencií, ktoré sa plánujú zaviesť od roku 2015, nemusia byť také vysoké, ako minimálne odvody živnostníka. 

V konečnom dôsledku živnostníkovi z transformácie SZČO na eseročku plynú viac výhody ako nevýhody.