Novela zákona o dani z príjmov

Novela zákona o dani z príjmov platná od 1.1.2014 prináša pre podnikateľov a firmy viacero významných zmien.

Novela zákona o dani z príjmov, ktorú schválili poslanci NR SR 3. decembra 2013, prináša ďalšie zo série opatrení pre boj proti daňovým únikom. Zmeny môžeme rozdeliť do nasledovných hlavných oblastí: 

  1. OBLASŤ MEDZINÁRODNÉHO ZDANENIA - tejto oblasti sa nebudeme bližšie venovať. V prípade záujmu našich klientov o zmeny v tejto oblasti, nás môžu, samozrejme, kontaktovať.
  2. ZMENY TÝKAJÚCE SA FYZICKÝCH OSôB

Nepeňažný príjem zamestnanca vo forme 1 % zo vstupnej ceny motorového vozidla - ak zamestnávateľ poskytuje svojmu zamestnancovi služobné vozidlo aj na súkromné účely, je povinný mu každý začatý kalendárny mesiac k jeho hrubej mzde pripočítať nepeňažný príjem vo forme 1 % vstupnej ceny tohto auta. Takýto stav platil do konca roka 2013, a teda išlo o istý druh znevýhodnenia pre zamestnanca, kedy ten musel zdaňovať a zodvodňovať 1 % vstupnej ceny aj desaťročného auta. 

Od roku 2014 sa zamestnancovi zvyšuje hrubá mzda o 1 % vstupnej ceny auta, ktoré používa aj na súkromné účely len v prvom roku zaradenia vozidla do používania (kúpy auta). V nasledujúcich siedmych rokoch sa každý rok zníži táto vstupná cena o 12,5 %. Týmto spôsobom sa zavádza zohľadnenie istého opotrebovania auta a v deviatom roku používania vozidla sa zamestnancovi hrubá mzda už nebude zvyšovať. 

SZČO - zavádzajú sa výdavky vo forme paušálnych výdavkov do výšky 50 % z celkového preukázaného nákup PHM. Ide o prípady, kedy SZČO vykonáva činnosť na inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť vykonáva pravidelne (teda SZČO ide na služobnú cestu) a použije pritom svoje súkromné auto, ktoré nie je zaradené v majetku podnikateľa. V tomto prípade si SZČO môže uplatniť 50 % z nákupu PHM - samozrejme primerane počtu najazdených kilometrov podľa začiatočného a konečného stavu tachometra. 

     3.  ZMENY TÝKAJÚCE SA PRÁVNICKÝCH OSôB

Zniženie sadzby dane z príjmov právnických osôb - jednou zo zásadných zmien na rok 2014 pre právnické osoby je zníženie sadzby dane z príjmov o symbolické 1 %, teda na 22 % (pre rok 2013 platla sadzba dane z príjmov právnických osôb 23 %).

Daňové licencie - jednou z najviac diskutovaných zmien platných od roku 2014 sú daňové licenie pre právnické osoby. Ide vlastne o minimálnu výšku dane, ktorú sú právnické osoby povinné zaplatiť za príslušné zdaňovacie obdobie. Daňové licencie sú splatné v leho ne podanie daňového priznania, tzn. prvýkrát firmy zaplatia tieto licencie v pri podávaní daňových priznaní v roku 2015 za rok 2014. V prípade, ak zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov, výška daňovej licencie sa vypočíta ako súčin počtu mesiacov podnikania a 1/12 výšky daňovej licencie. 

Výška daňovej licencie je stanovená podľa obratu a podľa toho, či firma je alebo nie je platiteľom DPH, a to nasledovne: 

Daňovú licenciu platí daňovník, ktorý

Výška licencie (v Eur)

k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia nie je platiteľom DPH s ročným obratom menej ako 500 tis. €

480 €

k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia je platiteľom DPH s ročným obratom menej ako 500 tis. €

960 €

za zdaňovacie obdobie dosiahne obrat vyšší ak 500 tis €

2 880 €

 
Daňovú licenciu neplatí právnická osoba, ktorá:
  •  - podáva daňové priznanie  za prvý rok podnikania,
  •  - nie je založená alebo zriadená na podnikanie (občianske združenia, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, nadácie, verejné obchodné spoločnosti),
  •  - prevádzkuje chránenú dielňu,
  •  - sa nachádza v likvidácii alebo bol na ňu vyhlásený konkurz v priebehu kalendárneho roka 2014.
Zľava z daňovej licencie:
  •  - u daňovníka, ktorého priemerný evidenčný počet zamestnancov so zdravotným postihnutím je minimálne 20 % z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov, daňová licencia sa znižuje na polovicu.
V prípade, ak daňová licencia je vyššia ako daňová povinnosť, daňovník má možnosť odpočítať časť daňovej licencie, ktorá prevyšuje daňovú povinnosť najviac v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach. 
 
Úprava základu dane o nezpalatené záväzky - tak ako má daňovník možnosť znížiť si základ dane o určitú časť nezaplatených pohľadávok, novela zákona dáva daňovníkovi POVINNOSŤ zvýšiť základ dane o nezaplatené záväzky. Nezaplatené záväzky sa budú dodaňovať podľa doby, ktorá uplynula od dohodnutej doby splatnosti, a to nasledovne: 

Samozrejme, tak ako aj pri pohľadávkach, tak aj pri záväzkoch ostáva zachované pravidlo, že ak dlžník daný záväzok zaplatí, môže si vo svojom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom záväzok zaplatil, ponížiť svoj základ dane o tú čiastku zaplateného záväzku, o ktorú ho v niektorom z predchádzajúcich daňových priznaniach zvýšil.

       4.  SPOLOČNÉ ZMENY

 Zjednotenie hraníc pre platenie preddavkov na daň z príjmu:

              -  do výšky daňovej povinnosti maximálne 2 500 € - preddavky sa neplatia, 

              -  daňová povinnosť je viac ako 2 500 € no menej ako 16 600 € - preddavky sa platia štvrťročne, 

              -  daňová povinnosť je vyššia ako 16 600 € - preddavky sa platia mesačne. 

Odpočítavanie daňovej straty - druhou najdisktovanejšou témou novely zákona o dani z príjmov, ktorá už skončila aj na Ústavnom súde je možnosť umorovania daňových strát. Zatiaľ, čo sa do konca roka 2013 mohla daňová strata umorovať od základu dane vo výške, aká daňovníkovi vyhovovala, od roku 2014 je situácia iná. Daňovník môže daňovú stratu umorovať od roku 2014 iba rovnomerne a najviac počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov. Preto môže nastať aj situácia, že straty z predchádzajúcich rokov nebude možné vôbec uplatniť. 

 

V článku sme uviedli prierez najdôležitejších zmien platných od 1.1.2014. Všetky tieto zmeny sa budú uplatňovať až v zdaňovacom období roku 2014, resp. v daňovom priznaní za r. 2014 podávanom v roku 2015. V daňovom priznaní za rok 2013 sa bude postupovať podľa legislatívy platnej do konca roka 2013. 

V prípade otázok nás naši klienti môžu, samozrejme, kontaktovať.