Dane

  • registrácia platiteľov dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty, dane zo závislej činnosti,
  • vypracovanie a podanie dane z motorových vozidiel,
  • individuálne vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb na základe podkladov od klienta (klient ručí za úplnosť a správnosť predložených podkladov, my ručíme za správne zostavenie daňového priznania v zmysle platnej legislatívy),
  • zastupovanie pred daňovým úradom
    Zastupovanie pred daňovým úradom v súvislosti s odosielaním daňových priznaní a výkazov realizujeme v prevažnej miere elektronicky prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu na základe splnomocnenia. Na základe splnomocnenia udeleného klientom konáme pred daňovými úradmi aj v iných záležitostiach, ktoré si vyžadujú okolnosti toho ktorého prípadu.