Účtovníctvo

  • vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva fyzických a právnických osôb, daňová evidencia fyzickej osoby
    Spracovanie účtovných dokladov FO a PO prebieha na základe dohody s klientom v pravidelných mesačných, resp. štvrťročných intervaloch. Pre neplatcov DPH raz za polrok, resp. rok. Počas účtovného obdobia je archivácia dokladov zabezpečená v priestoroch našej firmy, po skončení účtovného obdobia a skompletizovania dokladov sa tieto odovzdávajú na archiváciu účtovnej jednotke.
    Účtovnú agendu spracovávame na vlastnom programovom vybavení v priestoroch našej kancelárie. Na základe dohody je možnosť spracovania účtovnej agendy aj na programovom vybavení klienta prostredníctvom vzdialeného prístupu alebo iného obdobného riešenia. 
  • spracovanie podkladov a evidencia k DPH, k súhrnným výkazom a ich odosielanie,
  • vypracovanie ročnej účtovnej závierky a daňového priznania k dani z príjmu FO a PO,
  • vypracovanie reportov podľa požiadaviek klienta,
  • zabezpečenie spätnej rekonštrukcie účtovníctva.